فرم درخواست استخدام

توجه نمائید که تمامی اطلاعات خواسته شده بجز آدرس ایمیل را با حروف فارسی وارد نمائید.

transparent-logo-sketch

لطفا کلید ارسال را فقط یک بار فشار دهید و تا زمان نمایش «پیام شما با موفقیت ارسال گردید» صبر نمائید. در صورتی که ارسال فرم درخواست استخدام موفقیت آمیز باشد، ایمیل تائیدیه برای شما ارسال خواهد گردید. گاهی اوقات ممکن است ارسال فرم درخواست استخدام موفقیت آمیز باشد ولی پیامی در صفحه نمایش داده نشود. برای کنترل موفقیت آمیز بودن ارسال فرم درخواست استخدام می توانید ایمیل خود را چک نمائید.